Polityka Prywatności

 

Nasza firma działa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a powierzone nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz opisanymi poniżej zasadami, tak aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług.

 

Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest REMARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. gen. Wiktora Thommee 12 w Nowym Dwórze Mazowiecki, Polska

Przetwarzamy dane zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Powierzone nam dane przetwarzamy w siedzibie swojej działalności i nie przekazujemy ich do krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej jesteśmy jednak w stanie zapewnić wymagane narzędzia do dochowania bezpieczeństwa Państwa danych.

 

Na jakich zasadach przetwarzamy dane?

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Umowy o świadczenie usług, zawartej indywidualnie z każdą ze Stron oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na zasadzie dobrowolności.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. realizacji obowiązków Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w zakresie podmiotów współpracujących i zapewniających jej obsługę;
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora Danych na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, za które należy rozumieć m.in. świadczone na rzecz Klientów usługi wynikające z zawartej umowy, usługi marketingowe lub usługi związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawartej Umowy, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

Uwzględniając fakt współpracy z podmiotami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio, informujemy, że podmioty te mogą stać się odbiorcami Państwa danych osobowych. Należą do nich m.in. architekci, wykonawcy zleconych usług lub podwykonawcy stron www czy biuro księgowe. Podmioty, którym zostaną powierzone Państwa dane są związane z nami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującymi najwyższy poziom staranności i bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych. Powierzenie danych osobowych oznacza zobowiązanie tych podmiotów do przetwarzania danych zgodnie z nałożonymi wytycznymi.

 

Aktualizacja Polityki Poufności

 

Aktualizacje Polityki Poufności będą publikowane na naszej stronie internetowej.

 

Kontakt

 

Jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych prosimy o kontakt mailowy kontakt@klubwarszawska40.pl  lub telefoniczny z naszym biurem.